illustration

Forskudd på arv - generasjonsskifte


Det er mer og mer vanlig at man ønsker å gi forskudd på arv. Dette kan gis både som pengebidrag og andre verdier (eksemplevis fast eiendom). Det er to forhold som vanligvis motiverer slike forskudd - både behov hos mottaker og ønske om å spare arveavgift.


iStock_000003519045Medium.jpg Det kalles forskudd på arv eller generasjonsskifte når foreldre (eller andre) ønsker å overdra verdier til sine etterkommere mens de fortsatt er i live. Et motiv for å gjøre dette kan være at mottager har større behov for "arven" nå - eksempelvis unge i en etableringsfase. Disosisjonen kan også være begrunnet i et ønske om å spare arveavgift. Eksempelvis kan overdragelse av et landsted til barn eller barnebarn der man selv betinger seg en omfattende livsvarig bruksrett kunne bety store summer i sparte kostnader.

Vi kjenner regelverket godt, og kan fortelle hva man kan gjøre og ikke gjøre i levende live. reglene er svært forskjellige om man har fri rådighet eller om man sitter i uskiftet bo. Ut fra de gjeldende regler og beløpsgrenser for arveavgift kan vi også gi råd om hva som kan være fornuftig å gjøre. Et forskudd på arv må meldes som gave til skattefogden, og vi påtar oss oppdrag med å utforme gavebrev (gaveavtaler) og sørger for at de nødvendige blanketter og formularer fylles inn og sendes til myndighetene. Vi gjennomfører ogs selvsagt også transaksjonene mht. tinglysing av fast eiendom

"Barnets beste" er ikke alltid "total samlet foreldrekontakt"

I en relativt fersk dom fra Høyesterett slås det fast
Les mer

Oppsigelse av prøvetidsansatt som følge av vartektsfengsling kjent ugyldig.

I dom av 24.1.2011 fant Høyesterett at oppsigelse av person ansatt i prøvet
Les mer

Retten til å stå i stilling gjelder ikke ubetinget

Borgarting Lagmannsrett har i kjennelse av 1. oktober 2010 bestemt at arbeidstakers rett til &ari
Les mer

Fra statsbudsjettet - betydelig bedringer på arveavgiftrettens område.

I statsbudsjettet for 2009 er det foreslått betydelige lempinger både hva gjelder innslagspunkt og s
Les mer

Fra statsbudsjettet - om rettshjelpsforbedringer

Fra statsbudsjettet for 2009 innhentes utdrag fra pressemelding fra Justis- og politidepartementet.
Les mer