Avtaler – Kontrakter

advokat forvaltningsrett saksbehandling, klage over vedtakHele forutsetningen for at et næringsliv skal fungere er at det inngås avtaler og at avtalene overholdes. Dette kom inn i lovverket allerede i 1687 med Kong Christian den Femtes Norske Lov – NL 5-1-2:

Alle Contracter som frivilligen giøris af dennem, der ere Myndige, og komne til deris Lavalder, være sig Kiøb, Sal, Gave, Mageskifte, Pant, Laan, Leje, Forpligter, Forløfter og andet ved hvad Navn det nævnis kand, som ikke er imod Loven, eller Ærbarhed, skulle holdis i alle deris Ord og Puncter, saasom de indgangne ere.

Innen forretningslivet inngås avtaler hele tiden; den mest vanlige er avtale å kjøp av en vare eller tjeneste til en pris man er enige om.

Imidlertid omfatter avtaler mye mer enn dette. Typisk kan nevnes leie (eks. husleieavtaler), lån (eks. lån av penger i bank, men også annet), leasing, bytte, pant osv.

Når det gjelder avtaler er det ofte annen lovgivning som regulerer hva man har lov til å inngå avtaler om. For eksempel kan man ikke inngå arbeidsavtaler som bryter med arbeidsmiljøloven. Det er også bestemmelser i husleieloven som begrenser hva man lovlig kan avtale.

På noen noen rettsområder er skriftlighet pålagt.

Vi hjelper til i forbindelse med utarbeidelse av avtaler, gjennomgang. tolkning og eventuelle tvister. For å unngå de siste, er det viktig at avtalen før den inngås blir så klar og balansert som mulig. Vi legger stor vekt på å bruke et klart og forståelig språk tilpasset det som skal reguleres når vi bistår med avtaler.

Eksempler på avtaler vi har erfaring med:

  • Aksjonæravtaler
  • Ansettelsesavtaler
  • Fratredelsesavtaler
  • Konkurranseavtaler
  • Leieavtaler (Maskiner, lokaler m.m.)
  • Avtaler om kjøp/salg av varer/tjenester (både løpende og enkeltstående leveranser)
  • Avtaler om kjøp/salg av virksomheter